CPUmanual - den reviderade versionen finns att tillgå längst ner på denna sida!

Ett utvecklingsarbete har under flera år pågått i nätverket med stöd av medel från Folkhälsomyndigheten  i syfte  utveckla behandlingsmetoder för en yngre grupp med cannabisproblematik. En behandlingsmanual presenterades 2013 och underlagen till samt framtagandet av denna manual beskrivs i text och rapporter nedan. Manualen har under 2016 reviderats något och nu finns den reviderade versionen att tillgå längst ner på denna sida.

 

Bakgrund

Hösten 2013 lanserades Cannabisprogram för ungdomar - CPU på Nationella Cannabisnätverkets konferens i Malmö. Metoden har tagits fram av en projektledare, Karin Patriksson, Göteborg och en referensgrupp. De två kunskapsunderlagen som ligger till grund för manualen finns presenterade längre ner på den här sidan.

För att ta reda på hur Cannabisprogram för ungdomar fungerar genomfördes en pilotstudie  under ett knappt halvår 2014 där åtta mottagningar från sju kommuner fördelade över landet har deltagit. Fokus för studien var programmets genomförbarhet. I rapporten presenteras även ungdomarnas problembild före programstart och förändringar under programtiden

Pilotstudien.pdf

Kunskapsunderlagen till CPU

Kartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabisanvändning

Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnätverket, genomförd av Karin Patriksson, projektledare för projektet Tidig intervention. Syftet har varit att ta reda på hur man på dessa mottagningar arbetar med tidiga interventioner vid cannabisanvändning med målgruppen ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och/eller är för unga för HAP.

Kartläggningen kommer tillsammans med en kunskapssammanställning av tidiga interventioner vid cannabisanvändning (Turner, 2013) utgöra kunskapsunderlag för framtagande av ett program för tidig intervention vid cannabisanvändning.

Rapport Kartläggning (pdf)

Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning

På uppdrag av Nationella Cannabisnätverket har Russel Turner, FoU i Väst, genomfört en kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning. Kunskapsinventeringen presenterar den senaste forskningen om verksamma metoder för ungdomar som har rökt cannabis. Den redovisar också vilka metoder som är verksamma för de som befinner sig i riskzonen för och/eller har testat cannabis enstaka gånger.

Här är en länk till Russel Turners rapport http://socialutveckling.goteborg.se/uploads/2013_cannabisinventering2.pdf

Russel Turners Rapport (pdf)

 

Utbildning i Cannabisprogram för ungdomar ges som en påbyggnadsutbildning på HAP-utbildningen.

 

 

Bifogade filer: